PRIVACYVERKLARING

1. GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

ALGEMENE AANWIJZINGEN

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonsgegevens, als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het thema gegevensbescherming kunt u vinden in onze onder deze tekst genoemde privacyverklaring.

GEGEVENSREGISTRATIE OP DEZE WEBSITE

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de eigenaar van de website. De contactgegevens hiervan kunt u vinden in het impressum van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld, omdat u deze aan ons doorgeeft. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens, die u ingeeft in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming bij het bezoek van de website geregistreerd door onze IT-systemen. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, bedrijfssysteem of tijdstip van het oproepen van de site). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u deze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ter beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor een analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie te ontvangen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien een recht om de correctie of het wissen van deze gegevens te verlangen. Als u toestemming gegeven hebt voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming altijd voor de toekomst intrekken. Bovendien hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Verder hebt u het recht om bezwaar te maken bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hiervoor en voor andere vragen over het thema gegevensbescherming kunt u zich altijd tot ons wenden op het in het impressum aangegeven adres.

2. HOSTING EN CONTENT DELIVERY NETWORKS (CDN)

EXTERNE HOSTING

Deze website wordt ondergebracht bij een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens, die op deze website geregistreerd worden, worden opgeslagen op de server van de hoster. Hierbij kan het vooral gaan om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, toegang tot een website en overige gegevens, die via een website gegenereerd worden.

De inzet van de hoster gebeurt met als doel de naleving van het contract tegenover onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 sub b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 sub f AVG).

Onze hoster zal uw gegevens alleen in zoverre verwerken, als deze nodig zijn voor het naleven van zijn prestatieplichten en het opvolgen van onze instructies met betrekking tot deze gegevens.

Afsluiten van een contract over opdrachtverwerking

Om de verwerking te garanderen, die voldoet aan de voorschriften voor de gegevensbescherming, hebben wij met onze hoster een contract gesloten over de opdrachtverwerking.

3. ALGEMENE AANWIJZINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE

GEGEVENSBESCHERMING

De eigenaars van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke privacyvoorschriften en met deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring verklaart, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Hij verklaart ook hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen er op dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) gaten in de veiligheid kan hebben. Een volmaakte bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.

AANWIJZING VOOR DE VERANTWOORDELIJKE DIENST

De verantwoordelijke dienst voor de gegevensverwerking op deze website is:

I. + A. Hark Orchideen GmbH & Co. KG
Windmüllerstr. 25
59557 Lippstadt

Telefoon: +49 (0) 29 41 – 977 283-0
E-mail: +49 (0) 29 41 – 977 283-399

De verantwoordelijke dienst is de natuurlijke of juridische persoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen of dergelijke).

WETTELIJK VOORGESCHREVEN FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor de gegevensbescherming aangenomen.

Heer Götza en heer Biehn
Biehn & Professionals GmbH IT
Sicherheit und Risikomanagement
Wiesenstraße 32
33397 Rietberg-Mastholte
Deutschland

Telefoon: +49 (0) 29 44 – 97 9710

INTREKKEN VAN TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

Veel gegevensverwerkende handelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een al gegeven toestemming altijd intrekken. Hiervoor is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot aan het intrekken gebeurde gegevensverwerking blijft door de intrekking onberoerd.

RECHT OP HERROEPING VAN HET GEGEVENSVERZAMELEN IN SPECIALE GEVALLEN EVENALS VAN DIRECT MAIL (ART. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING GEBEURT OP BASIS VAN ART. 6 LID 1 SUB E OF F AVG, HEBT U ALTIJD HET RECHT, OM REDENEN DIE VOORTKOMEN UIT UW SPECIALE SITUATIE, BEZWAAR AAN TE TEKENEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DAT GELDT OOK VOOR EEN OP DEZE BEPALINGEN GEBASEERDE PROFILING. DE DESBETREFFENDE RECHTSGROND, WAAR EEN VERWERKING OP BERUST, KUNT U VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMING VERDIENENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING BEWIJZEN, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET GELDEND MAKEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN OM DIRECTE RECLAME TE MAKEN, DAN HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR AAN TE TEKENEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DOELEN VAN EEN DERGELIJKE RECLAME; DAT GELDT OOK VOOR DE PROFILING, VOOR ZOVER DAT IN VERBAND STAAT MET EEN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT WORDEN VOOR DE DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 AVG).

RECHT VAN BEZWAAR BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

In het geval van een overtreding van de AVG staat de betrokkene een recht toe op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van zijn of haar gewoonlijke verblijf, zijn of haar werkplek of de plaats van de moedwillige overtreding. Het recht op het indienen van een klacht bestaat onverminderd van andere administratiefrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U hebt het recht om gegevens, die wij geautomatiseerd verwerken op basis van uw toestemming of voor het voldoen aan een contract, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machine leesbaar formaat. Voor zover u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dat alleen, voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- RESP. TLS-VERSLEUTELING

Deze pagina gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van een vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen, die u aan ons als pagina-eigenaar stuurt, een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan de adresregel van de browser, die van „http://“ in „https://“ verandert en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- resp. TLS- versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u aan ons doorgeeft, niet door derden meegelezen worden.

INFORMATIE, WISSEN EN CORRECTIE

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen altijd het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en evt. een recht op correctie of het wissen van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over het thema persoonsgegevens kunt u zich altijd tot ons wenden op de in het impressum aangegeven adressen.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Hiertoe kunt u zich altijd tot ons wenden op de in het impressum aangegeven adressen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens bestrijdt, hebben wij in de regel tijd nodig om dat te controleren. Gedurende de duur van de controle hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u in plaats van het wissen ervan, de beperking van de gegevensverwerking verlangen.

Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of het geldend maken van rechten, hebt u het recht, in plaats van het wissen ervan, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Als u een bezwaar volgens Art. 21 lid 1 AVG aangetekend hebt, moet een afweging gemaakt worden tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat, wiens belangen overwegen, hebt u het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt hebt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen verwerkt worden met uw toestemming of voor het geldend maken, de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van een belangrijk publiekelijk belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

4. GEGEVENSREGISTRATIE OP DEZE WEBSITE

CONTACTFORMULIER

Als u ons per contactformulier aanvragen stuurt, worden uw opgaven uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens bij ons opgeslagen met als doel het bewerken van de aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van Art. 6 lid 1 sub b AVG, voor zover uw aanvraag samenhangt met de naleving van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle anderen gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigde belang aan de effectieve bewerking van de aan ons gerichte aanvragen (Art. 6 lid 1 sub f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 lid 1 sub a AVG) voor zover deze gevraagd werd.

De door u in het contactformulier ingegeven gegevens blijven bij ons, totdat u ons dringend verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na de afgesloten bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onberoerd.

AANVRAAG PER E-MAIL, TELEFON OF TELEFAX

Als u per e-mail, telefoon of telefax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit blijkende persoonsgegevens (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt met als doel de bewerking van uw wens. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van Art. 6 lid 1 sub b AVG, voor zover uw aanvraag samenhangt met de naleving van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle anderen gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigde belang aan de effectieve bewerking van de aan ons gerichte aanvragen (Art. 6 lid 1 sub f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 lid 1 sub a AVG) voor zover deze gevraagd werd.

De door u aan ons per contactaanvraag gestuurde gegevens blijven bij ons, totdat u ons dringend verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na de afgesloten bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onberoerd.

5. EIGEN DIENSTEN

OMGANG MET SOLLICITATIEGEGEVENS

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw in het kader van het sollicitatieproces verzamelde persoonsgegevens. Wij verzekeren dat de verzameling, verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met het geldende recht inzake gegevensbescherming en alle verdere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens streng vertrouwelijk behandeld worden.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw daaraan verbonden persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiebescheiden, notities bij sollicitatiegesprekken enz.), voor zover deze nodig zijn voor de beslissing over de reden van een dienstverband. Rechtsgrond hiervoor is § 26 BDSG-nieuw (= Duitse federale wet betreffende gegevensbescherming) volgens het Duitse recht (het voorbereiden van een dienstverband), Art. 6 lid 1 sub b AVG (algemene contractvoorbereiding) en – voor zover u toestemming gegeven hebt – Art. 6 lid 1 sub a AVG. De toestemming kan altijd ingetrokken worden. Uw persoonsgegevens worden binnen onze onderneming uitsluitend doorgegeven aan personen, die betrokken zijn bij de bewerking van uw sollicitatie.

Voor zover de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingeleverde gegevens op basis van § 26 BDSG-nieuw en Art. 6 lid 1 sub b AVG opgeslagen met als doel het uitvoeren van het dienstverband in onze systemen voor gegevensverwerking.

Bewaartermijn van de gegevens

Voor zover wij u geen aanbod voor een baan kunnen doen, u een aanbod voor een baan weigeren of uw sollicitatie intrekken, behouden wij ons het recht voor, de door u doorgegeven gegevens bij ons te bewaren op basis van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 sub f AVG) tot 6 maanden vanaf de beëindiging van de sollicitatieprocedure (weigeren of intrekken van de sollicitatie). Aansluitend worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiebescheiden vernietigd. Het bewaren dient vooral als bewijsdoelen in geval van een juridisch conflict. Voor zover zichtbaar is, dat de gegevens na afloop van de 6-maandentermijn nodig zullen zijn (bijv. op basis van een dreigend of aanhangend juridisch conflict), vindt het wissen pas plaats, als het doel voor het voortgezet bewaren vervalt.

Een langer bewaren kan bovendien plaatsvinden, als u een desbetreffende toestemming (Art. 6 lid 1 sub a AVG) gegeven hebt of wanneer wettelijke bewaarplichten bezwaar maken tegen het wissen.

Scroll naar boven