Algemene handels- en leveringsvoorwaarden

van I. + A. Hark Orchideen GmbH & Co. KG

 1. Geldigheidsgebied

1.1.    Deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkooptransacties en/of leveringen van plantenmateriaal (hierna de ‘goederen’ genoemd) van I. + A. Hark Orchideen GmbH & Co. KG (hierna ‘wij’ genoemd) aan ondernemers in het kader van hun industriële of zelfstandige beroepsactiviteit (hierna de ‘besteller’ genoemd).

1.2.    De geldigheid van contradictoire of afwijkende handelsvoorwaarden van de besteller wordt hierbij uitdrukkelijk weerlegd. Deze uitsluiting geldt zelfs indien wij, in kennis van de contradictoire handelsvoorwaarden van de besteller, toch zonder enig voorbehoud leveringen aan hem uitvoeren.

 1. Offertes, prijslijsten en afwijkende overeenkomsten

2.1.    Onze offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend en niet-bindend.

2.2.    Overeenkomsten of bijkomende afspraken die van deze voorwaarden afwijken, zijn enkel geldig nadat ze schriftelijk door ons bevestigd werden.

 1. Levering

3.1.    De bij het afsluiten van de overeenkomst vermelde leveringstermijnen zijn ten gevolge van het niet voor de volle honderd procent manipuleerbare karakter van natuurlijke materie niet-bindend en dienen bijgevolg beschouwd te worden als richttermijnen.

3.2.    Om de  in cijfer 3.1. genoemde reden hebben wij het recht om binnen de grenzen van het redelijke en aanvaardbare een grotere of kleinere levering uit te voeren.

3.3.    Na het afsluiten van de overeenkomst bevestigde leveringstermijnen moeten niet nageleefd worden als overmacht, groeistoornissen van de klonen, bedrijfsstoringen, stakingen en lock-outs of andere, niet onder onze verantwoordelijkheid vallende storingen tot een vertraging leiden. De besteller heeft enkel het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst omwille van een niet-nagekomen leveringstermijn als hij ons vergeefs een met het oog op de te produceren goederen gepaste termijn voor de leveringen van de overeengekomen hoeveelheid planten heeft gesteld.

3.4.    De besteller is op de hoogte van het feit dat de productie van plantenmateriaal een uiterst lange periode in beslag neemt en verscheidene productiefases (fases 1 tot 5) doorloopt, die telkens andere cultiveringsmaatregelen vereisen. De in het plantenmateriaal van de eerste fases, dat wil zeggen in bekers van de fases 1 tot 4, belichaamde knowhow vormt een essentieel bedrijfsgeheim van onze onderneming. Het onderwerp van een offerte, een verkooptransactie of een levering is daarom steeds enkel de beker van fase 5. Een recht op ontvangst van plantenmateriaal in vroegere productiefases (fases 1 tot 4) heeft de besteller niet.

3.5.    Voor reeds geproduceerde bekers in fase 5 bestaat een afnameverplichting. Bij niet-tijdige afname van leveringen hebben wij het recht om de daaruit voortvloeiende meerkost (bijv. opslagkosten) aan te rekenen en schadevergoeding te eisen.

3.6.    Het te lang opslagen van plantenmateriaal brengt aanzienlijke fytosanitaire risico’s voor ons hele goederenbestand met zich mee. Daarom hebben wij het recht om niet-tijdig afgenomen plantenmateriaal na verloop van zes weken op kosten van de besteller te vernietigen. Wij brengen de besteller ten laatste twee weken op voorhand op de hoogte van de vernietigingsdatum om hem zo nogmaals de kans te geven het plantenmateriaal af te nemen.

3.7.    Indien en voor zover de besteller de afname van de bestelde goederen definitief weigert, of hij daartoe nu recht heeft of niet, zijn wij niet verplicht om de cultivering van planten in de fases 1 tot 4 voort te zetten. De kosten voor reeds geproduceerd en zich in de eerste fases bevindend plantenmateriaal dienen door de besteller vergoed te worden conform de telkens actuele prijslijst. Het recht om nog andere schadeclaims in te dienen blijft evenwel onverminderd voortbestaan.

3.8.    Gedeeltelijke leveringen zijn bij alle leveringen in redelijke en aanvaardbare omvang toegestaan.

3.9.    De levering gebeurt af bedrijf. Met de overdracht van de goederen aan de vrachtvervoerder of expediteur of – in geval van levering met onze voertuigen – bij het verlaten van het bedrijf gaat het risico van toevallige ondergang van de goederen op de besteller over. Dit geldt eveneens als een vrachtvrije levering overeengekomen werd.

 1. Onderzoeks- en reclamatieplicht – Fytosanitaire eigenschappen

4.1.    De besteller is verplicht om elke levering onverwijld op zichtbare gebreken te controleren. Reclamaties met betrekking tot zichtbare gebreken qua aard, hoeveelheid en kwaliteit van de goederen dienen onverwijld, doch ten laatste binnen een uiterste termijn van 5 dagen vanaf de ontvangst van de goederen, schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden. Indien de levering op verzoek van de besteller aan een derde – bijvoorbeeld een afnemer van de besteller – wordt uitgevoerd, dient de besteller er voor te zorgen dat die derde partij onverwijld een controle en onderzoek van de goederen uitvoert.

4.2.    De onderzoeks- en reclamatieplicht in de zin van cijfer 4.1. is ook van toepassing op fytosanitaire eigenschappen, met andere woorden in het bijzonder op aantasting door ongedierte, virussen en ziektes. Indien er een vermoeden bestaat dat de goederen dergelijke gebreken vertonen, dient de besteller conform cijfer 7.1. te handelen.

4.3.    Verscholen gebreken dienen onverwijld, doch ten laatste binnen een uiterste termijn van 5 dagen na kennisneming van die gebreken en ten laatste binnen het jaar na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden.

4.4.    Indien er een vermoeden bestaat dat de goederen gebreken vertonen, dient de besteller ten behoeve van de schadebeperking het mogelijkerwijs getroffen plantenmateriaal van ander plantenmateriaal – zowel door ons geleverd alsook reeds voorhanden plantenmateriaal – te scheiden om zo een overdracht van de aantasting te voorkomen.

 1. Prijs

5.1.    De overeengekomen of uit de prijslijsten blijkende prijzen zijn nettoprijzen exclusief de in de Bondsrepubliek Duitsland telkens van toepassing zijnde wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en dienen principieel beschouwd te worden als af bedrijf en zonder vracht-, verpakkings- en verzekeringskosten.

5.2.    Bij de levering van goederen met onze voertuigen zijn vracht- en verpakkingskosten in onze prijzen inbegrepen, tenzij anders overeengekomen werd.

5.3.    Wij behouden ons het recht voor om na tijdige waarschuwing van de besteller en vóór de levering van de goederen de prijs van de goederen in die mate op te trekken, die overeenkomt met de algemene buiten onze controle om plaatsvindende prijsontwikkeling (bijv. ontstaan door schommelingen van de wisselkoers, valutaschommelingen, douanetariefwijzigingen of een aanzienlijke stijging van materiaal- of productiekosten). Onderhavig cijfer 5.3. is niet van toepassing als de goederen binnen de vier maanden na het afsluiten van de overeenkomst geleverd dienen te worden.

 1. Betaling

6.1.    Tenzij anders overeengekomen werd, dienen facturen binnen de 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting aan ons betaald te worden.

6.2.    Betalingen per wissel of cheque worden tot de onvoorwaardelijke creditering enkel als betaalmiddel aanvaard.

6.3.    Bij overschrijding van de betalingstermijn worden nalatigheidsinteresten aangerekend ten belope van 8 procentpunten boven de telkens van toepassing zijnde basisrentevoet per jaar.

6.4.    Schuldvergelijking met onze vorderingen is enkel toegelaten met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen. Het indienen van rechten van retentie die niet op dezelfde contractuele verhouding berusten, wordt hierbij uitgesloten.

 1. Gebreken en garantie

7.1.    Indien de besteller een gebrek kenbaar maakt – eender of dat conform cijfer 4.1. of cijfer 4.3. is – dient hij ons de kans te geven om ons binnen de daartoe gebruikelijke tijdspanne een beeld te vormen van de omvang en de aard van de gereclameerde gebreken en de goederen zelf te onderzoeken en/of door derden in onze opdracht te laten onderzoeken.

7.2.    Gebreken aan een gedeelte van de levering kunnen niet leiden tot afkeuring van de gehele levering.

7.3.    Technologisch gezien kunnen immanente plantenziektes en aantasting door virussen niet uitgesloten worden. Wij verplichten ons er enkel toe het door ons gebruikte uitgangsmateriaal in het kader van de gebruikelijke technische mogelijkheden met het momenteel gebruikelijke testprogramma (Elisa Test) in het laboratorium te testen, zonder op die manier het niet-bestaan van immanente plantenziektes of aantasting door virussen te kunnen verzekeren. Dit is tegenwoordig een controle op aantasting door ORSV en CyMV.

7.4.    Aangezien mutaties (plotselinge erfwijzigingen) van de klonen niet voorkomen kunnen worden, is elke aansprakelijkheid voor eventuele mutaties uitgesloten.

7.5.    De besteller erkent dat mutaties van soorten, die onder kwekersbescherming staan, als zogenaamd in wezen afgeleide soorten binnen de beschermingssfeer van de kwekersbescherming aan de oorspronkelijke soort toekomen, zodat een industriële productiefmaking van plantenmateriaal van de mutatiesoort de toestemming van de eigenaar van de kwekersbescherming vereist. De besteller zal ons daarom onverwijld op de hoogte
brengen van mogelijke mutaties. Indien de besteller de rechten op een mutatie heeft verkocht, kent de besteller de eigenaar van de oorspronkelijke soort een onherroepelijk recht van voorkoop toe.

7.6.    Indien de oplossing van de gebreken of een vervangende levering op zich laat wachten of indien wij de door de besteller gestelde en redelijke termijn niet nakomen, heeft de besteller naar eigen keuze het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken (opheffing van de koopovereenkomst) of een reductie van de koopprijs te verlangen (prijsverlaging), voor zover de gestelde termijn met inachtneming van het bij het gebruik van plantenmateriaal vereiste tijdsverloop gepast was.

7.6.    De aanspraken op oplossing van de gebreken of levering van een foutloos product, prijsverlaging en opheffing van de koopovereenkomst verjaren een jaar na de risico-overdracht conform cijfer 3.9.

7.7.    Het wettelijke recht van de besteller, die ondernemer is in de zin van § 478 van het Duitse Burgerlijke Wetboek, om zich uit de overeenkomst terug te trekken, blijft onverminderd van toepassing.

 1. Aansprakelijkheid

8.1.    Wij zijn enkel aansprakelijk voor schadevergoeding in geval van opzet, grote nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevende employés alsook bij schuldige schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waaraan sowieso voldaan dient te worden om de correcte uitvoering van de rest van de overeenkomst überhaupt mogelijk te maken en op de naleving waarvan de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen. Wij zijn enkel aansprakelijk voor schade aan de geleverde zaken en niet voor gevolgschade; bij schuldige schending van essentiële contractuele verplichtingen blijft de aansprakelijkheid begrensd tot de voor de overeenkomst kenmerkende, redelijkerwijs voorzienbare schade.

8.2.    De hiervoor vermelde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet bij een schending van leven, lichaam of gezondheid en bij het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, indien en voor zover de verzekering net bedoeld was om de besteller te beschermen tegen schade die niet aan de geleverde goederen zelf ontstaan is.

8.3.    Wettelijke regeling voor de verdeling van de bewijslast blijven onverminderd van kracht.

8.4.    Kweekinformatie, plantenrichtlijnen, aanbevelingen voor de bescherming van de planten of ander advies vormen niet het onderwerp van onze prestaties. Tenzij zij aan de hand van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tot onderwerp van de overeenkomst gemaakt werden, vormen zij enkel niet-bindende informatie. Zij ontheffen de besteller niet uit zijn plicht om de geleverde goederen competent en vakkundig te verwerken en de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen, in het bijzonder bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen en mestmiddelen alsook groei- en remstoffen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

9.1.    Tot aan de volledige betaling van alle uit de handelsbetrekking voortvloeiende claims blijven de goederen onze eigendom.

9.2.    De besteller is verplicht om de goederen met zorg te behandelen zolang de eigendom nog niet volledig aan hem is overgedragen. In het bijzonder is hij verplicht om de goederen op eigen kosten en voor de aanschaffingswaarde voldoende te verzekeren tegen schade door diefstal, brand en water.

9.3.    De besteller heeft het recht om de geleverde goederen met inachtneming van onze gerechtigde belangen en in het gebruikelijke handelsverkeer door te verkopen. De besteller treedt nu reeds alle uit zulke verkooptransacties resulterende claims tegenover zijn klanten aan ons af. Indien de waarde van de ons toegekende onderpanden onze claims met meer dan 20 % overtreft, zijn wij op verzoek van de besteller of een door dit overmaatse onderpand beïnvloede derde wat dat betreft naar onze keuze verplicht tot heroverdracht of vrijgave.

9.4.    Indien voorbehoudsgoederen onverwerkt of na verwerking of verbinding met voorwerpen die uitsluitend eigendom van de besteller vormen, verkocht worden, dan staat de besteller nu reeds de uit de doorverkoop ontstane claims in hun volle omvang aan ons af. Indien voorbehoudsgoederen door de besteller – na verwerking/verbinding – samen met niet aan de besteller toebehorende goederen worden verkocht, staat de besteller nu reeds de uit de doorverkoop ontstane claims ten belope van de waarde van de voorbehoudsgoederen met alle nevenrechten en met voorrang op de rest af. Wij aanvaarden die overdracht.

9.5.    Indien tussen de besteller en de derde partij een echte of onechte rekening-courantverhouding bestaat of indien later zulke rekeningverhouding wordt opgericht, staat de besteller hiermee de claims uit getrokken of in de toekomst nog te trekken saldo’s aan ons af, evenals het recht op vaststelling van het huidige saldo en het recht op opzegging van een rekening-courant.

9.6.    De besteller is ook na de overdracht en wel tot wij dat herroepen gemachtigd om deze claims te innen. Ons recht om de claims zelf te innen, blijft echter onverminderd voortbestaan; wij verplichten ons er echter toe de claims niet te innen zolang de besteller zijn betalings- en andere verplichtingen correct nakomt. Wij kunnen verlangen dat de besteller ons de afgestane claims en de schuldenaren ervan bekend maakt, alle voor de inning vereiste informatie verstrekt, de daartoe behorende documenten overhandigt en de overdracht aan de schuldenaren meedeelt.

9.7.    Een eventuele bewerking of verwerking van de voorbehoudsgoederen voert de besteller voor ons uit, zonder dat daar voor ons verplichtingen uit ontstaan. Bij verwerking, verbinding of vermenging van de voorbehoudsgoederen met andere, niet aan de besteller toebehorende goederen, komt ons het daarbij ontstane mede-eigendomsaandeel op de nieuwe zaak toe, en wel in de verhouding van de waarde van de voorbehoudsgoederen tot de overige verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking, verbinding of vermenging. Indien de besteller het alleeneigendom op de nieuwe zaak verwerft, zijn de contractanten het erover eens dat de besteller ons in de verhouding van de waarde van de verwerkte, verbonden of vermengde voorbehoudsgoederen mede-eigendom op de nieuwe zaak toekent en deze kosteloos voor ons bewaart.

9.8.   De besteller mag de voorbehoudslevering enkel met onze uitdrukkelijke toestemming verpanden of als onderpand in eigendom overdragen. Bij beïnvloeding van onze pandrechten door derden, in het bijzonder bij inbeslagname of panding van levering en/of vorderingen, dient de besteller ons onmiddellijk met overmaking van de hem voorliggende documenten (zoals een proces-verbaal van panding) op de hoogte te brengen en derden op onze pandrechten te wijzen. De besteller is verplicht om de ons door de beïnvloeding van onze pandrechten vereiste verdedigingsmaatregelen ontstane kosten te vergoeden.

9.9.    Bij dreigende staking van de betalingen, insolvabiliteit of in geval van negatieve informatie die op een wezenlijke verslechtering van de vermogenspositie van de besteller wijst, hebben wij het recht om de voorbehoudsgoederen terug te nemen; de besteller verstrekt hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk zijn toestemming voor de terugname. Hetzelfde geldt als de gedwongen tenuitvoerlegging wordt uitgesproken of als er wissel- of chequeprotesten tegen de besteller bestaan.

 1. Industriële octrooirechten

10.1.    Plantenmateriaal van soorten die onder kwekersbescherming staan, mag zonder toestemming van de soorteneigenaar niet voor een verdere multiplicatie gebruikt worden of voorbereid worden om te dezen doele aan derden overgedragen te worden of in omloop gebracht of uitgevoerd te worden.

10.2.    De besteller heeft niet het recht om voor multiplicatie vatbaar plantenmateriaal van een beschermde soort af te leveren in een land dat de kwekersbescherming of een daarmee vergelijkbare bescherming niet erkent, tenzij zulks afzonderlijk schriftelijk met de eigenaar van de kwekersbescherming werd overeengekomen.

 1. Levering en/of aanrekening aan een derde in opdracht van de besteller

11.1.    Vooraleer een besteller ons opdraagt om goederen aan een door hem aangeduide derde te leveren, is hij verplicht om die derde op voorhand op de geldigheid en de inhoud van deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden te wijzen.

11.2.    Indien wij de goederen in opdracht van de besteller aan de in cijfer 11.1. vernoemde derde aanrekenen, blijft de besteller tot aan de volledige en onvoorwaardelijke vervulling van onze aanspraken op grond van de levering tegenover ons en samen met de derde als gezamenlijke schuldenaren verplicht tot de volledige vervulling van de overeenkomst.

 1. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasbaar recht

 Plaats van uitvoering is het Duitse Lippstadt. Voor alle rechtsbetwistingen uit en in samenhang met de contractuele verhouding zijn de enige bevoegde rechtbanken die van het Duitse Düsseldorf. Het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De geldigheid van het VN-kooprecht wordt hierbij uitgesloten.

 1. Geldigheid

 Mochten specifieke bepalingen van de voorstaande voorwaarden ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

I. + A. Hark Orchideen GmbH & Co. KG, 59557 Lippstadt, Duitsland

Versie: 1.01.2010

Scroll naar boven